โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ โรงเรียนบ้านลานหิน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก และบรรยายให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทเพื่อใช้ในชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่