โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ่มสตรีตำบลลานดอกไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร