โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM ได้รับเกียรติวิทยากรจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร