โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านอปพร.ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านอปพร.ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยฝึกซ้อมปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยระหว่าง อปพร. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฝึกซ้อมการขนย้าย การหนีไฟ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้