โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง (หลักสูตรการสานตะกร้าเส้นพลาสติก)

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง (หลักสูตรการสานตะกร้าเส้นพลาสติก) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร