โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวอรัญญา ณ ลำพูน ตำแหน่ง รอง ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร