โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านเกณฑ์ในระดับดี