โครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลฯ

วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  ได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลฯ (ประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี) เพื่อนำความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้