โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็ยภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็ยภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประชาสัมพัรธ์ให้ความรู้ แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับภาษีต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพขร จังหวัดกำแพงเพชร