โครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐสิทธิ์ ทองช้าง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และ นางณัฎฐามณี วงษ์กาวิน เจ้าพนักงานสาธาณสุข รพ.สต.ท่าไม้แดง วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร