โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เรื่องและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เรื่องและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร