โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายให้ นายอนันต์ เขียวเล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์โรคติดต่อ/โรคติดเชื้อในปัจจุบัน การป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสาธิตการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง/การป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ,โรคโรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้หวัดใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร