โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบลลานดอกไม้ และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฎฐามณี วงษ์กาวิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร