โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้เด็กโดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ภายในศาสนสถาน ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ณ วัดป่าชัยรังสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร