เรื่อง รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว

ช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มีอากาศเย็นจัด หมอกหนาปกคลุม อีกทั้งสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ ทั้งอัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

 

. เหตุเพลิงไหม้ ให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่จุดยากันยุงหรือจุดธูปเทียนทิ้งไว้

. เหตุไฟป่า – หมอกควัน ไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟในบริเวณพื้นที่ป่า ไม่เผาเศษวัชพืช หญ้าแห้ง โดยแนะนำให้ใช้วิธีการไถกลบ ไม่ล่าสัตว์โดยการจุดไฟ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละออง หมอกควัน โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง และไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น ควันจากการเผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น

. อุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่มีหมอกหนาหรือควัน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เว้นระยะห่างมากกว่าปกติ เปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกให้ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน หากมองไม่เห็นเส้นทาง ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น จุดพักรถ ริมทาง หรือในปั้มน้ำมัน เป็นต้น

. สุขภาพ แนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง เมื่ออุณหภูมิลดลงให้สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าปกติ

 

# ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ : สายด่วนนิรภัย โทร. 1784