เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์