เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา และสมาชิกสภาฯ

วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาฯ พร้อมทั้งรองประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ณ โรงแรมเพชร โฮเท็ล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร