เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางเดือนแรม มังกร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายขันเมือง ศรีปิ่นเป้า ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร