อำนาจหน้าที่

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นั้นได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตำบลลานดอกไม้ คือ

 ตำบลลานดอกไม้น่าอยู่  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

        ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัpที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร และน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามความ จำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตำบลลานดอกไม้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป  สำหรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของตำบลลานดอกไม้  ได้กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1  :  การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       แนวทางการพัฒนา

1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ
1.2   พัฒนาแหล่งน้ำ
1.3   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
1.4   พัฒนาระบบจราจร
1.5   การวางแผนและจัดทำผังเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2  :  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       แนวทางการพัฒนา

2.1   การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน
2.2   การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี และระดับมัธยมศึกษา
2.3   การจัดการศึกษานอกระบบ
2.4   พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
2.5   ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3  :  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ

       แนวทางการพัฒนา

3.1   ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2   พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4  :  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

       แนวทางการพัฒนา

4.1   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4.2   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.4   พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งศักยภาพของชุมชน ประชาคมในหมู่บ้าน
4.5   การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
4.6   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7   การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.8   การพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5  :  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

       แนวทางการพัฒนา

5.1   การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
5.2   การควบคุมด้านมลพิษ
5.3   บำบัดและกำจัดขยะ
5.4   การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
5.5   การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6  :  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

       แนวทางการพัฒนา

6.1   การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6.2   เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3   ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7  :  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล

       แนวทางการพัฒนา

7.1   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7.2   พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ ร่วมคิด  ร่วมทำ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาและความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  รวมทั้งได้ เน้นการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สำหรับด้านพัฒนาอาชีพ  จะมุ่งเน้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและกระบวนการจัดการด้านเศรษฐกิจภายในตำบลที่มีรูปแบบและเป็นระบบมั่นคง ยั่งยืน

การวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย ทั้งนี้  เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าว  ถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (มาตรา  67, 68 ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มาตรา  16 ,17) ดังนี้

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
 5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
 6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
 7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา 68(8))
 3. การผังเมือง (มาตรา 68(13))
 4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16(17))
 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
 5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
 8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5.6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))

5.7ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
 3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
 4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  (มาตรา 17(18))

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
 4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (มาตรา 17(3))

5.8 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นส่วนประกอบ การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

6.ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่องค์การบริหารส่วนตำบล  จะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

1.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.การส่งเสริมการศึกษา
7.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8..การจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน

 ภารกิจรอง

1.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

 

7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่

 1. สำนักงานปลัด
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง

ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น44 อัตรา พนักงานส่วนตำบล จำนวน 19 อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 13 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 12 อัตรา  รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 44 อัตรา

วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน สถานการณ์       สำหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทำงานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค์ขององค์กรซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทำงานในองค์กรยังมี ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย ที่ควรนำมาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้

1.ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่

1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งซึ่งเป็นผลมา จากปัจจัยภายในเป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์
1.2 W  มาจาก  Weaknesses  หมายถึง  จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กร จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

2.ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่

2.1 O มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร   โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น

2.2 T มาจาก Threats  หมายถึง อุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหารจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ทีเกิดขึ้นให้ได้จริง

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis)จุดแข็ง(Strengths)จุดอ่อน(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ในการดำเนินการตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  รวม  7  ด้าน  โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ดังนี้

ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนลานดอกไม้ ได้แก่

1.ผู้บริหาร(Administrator)
2.บุคลากร(Man)
3.การเงินหรืองบประมาณ(Money)
4.วัสดุ อุปกรณ์ (Material)
5.การบริหาร/จัดการ (Management)

ปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้แก่

1.การเมือง กฎหมาย(Politics) /ระเบียบ
2.เศรษฐกิจ(Economics)
3.สังคมและวัฒนธรรม(Social and Culture)
4.เทคโนโลยี (Technology)
5.ผู้รับบริการ(Customers)