วันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส การฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม