ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
– ประจำปีงบประมาณ 2566
– ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โคงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

รายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
– แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)

– แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

– แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565