ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ทั้ง 4 ศูนย์ กลุ่มสตรีตำบลลานดอกไม้ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร