วิสัยทัศน์

“ตำบลลานดอกไม้น่าอยู่  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนเข้มแข็ง  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”