ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 25 – 28 มกราคม และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณา งามชื่น นักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร้านค้า รพสต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด อาคารอเนกประสงค์ ภายในตำบลลานดอกไม้ 021