ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งนายอมร สิงหรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ราชกาลที่ 5 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร