ร่วมบริจาคเงิน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายกสม กลัดอยู่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้องต้นในการสร้างที่อยู่อาศัย รายนางลำดวน อิ่มใจ เนื่องจากถูกยึดทั้งที่ดินและบ้าน จึงต้องรื้อบ้านเดิม มาสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินแปลงใหม่ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน หากผู้ใดประสงค์จะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ ที่ นางประกายมาศ สุวรรณโภสภา (บุตรสาวอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน) โทร. 083-0685258

#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว