ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 รอบพื้นที่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดงด้วยอสม.ต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 รอบพื้นที่ ของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง รักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร