รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ