รับใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

รายละเอียด วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รับใบประกาศผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี2562 และรับใบประกาศเกียรติคุณการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( Local Performance Assessment : LPA )ประจำปี 2562 เป็นลำดับที่ 14 ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคะแนนรวม 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.75 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร