รับหีบบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ ดูแลอำนวยความสะดวกในการรับหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ต่างๆ จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 11 เขตเลือกตั้ง 12 หน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร