รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ลำดับที่ 7 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร