รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ลานดอกไม้ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร