มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน โรงเรียนบ้านลานหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ลานดอกไม้ ทั้ง 4 ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง อสม. และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ โดยได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม