พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร