ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร