ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร