ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร