ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายจง เขียนขัน ประธานคณะกรรรมการแปรญัตตินัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ที่ยื่นคำแปรญัตติ รวมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว