ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีท่านนายกสม  กลัดอยู่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ลานดอกไม้ และคณะกรรมการพัฒนา อบต.ลานดอกไม้ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้