ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535