ประชาสัมพันธ์การทำนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง)

วันที่  8  กันยายน 2563 เวลา 18:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณา งามชื่น นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านของบ้านกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลลานดอกไม้ เพื่อรณรงค์การทำนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง) เป็นนโยบายระดับประเทศ ที่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และสามารถสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจในการทำนวัตกรรมที่วางขยะ และเพื่อป้องกันสุนัขขุ้ยเขี่ยขยะ