ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะโดยใช้หลัก 3R และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การทำนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง)

วันที่  9 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณา งามชื่น นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะโดยใช้หลัก  3R  และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การทำนวัตกรรมที่วางขยะ (ถนนปลอดถัง) เป็นนโยบายระดับประเทศ ที่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และสามารถสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจในการทำนวัตกรรมที่วางขยะ และเพื่อป้องกันสุนัขขุ้ยเขี่ยขยะ ณ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร