ประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการของพื้นที่จำนวน 11 หมู่บ้าน ในตำบลลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร