ประกาศ อบต. ลานดอกไม้ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

เรื่อง  การชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประจำปีงบประมาณ 2562

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดให้ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ถึงกุมภาพันธ์  2562 และรับชำระภาษีภายใน 30 วัน
  2. ภาษีป้าย  กำหนดให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง  มีนาคม  2562  และชำระภาษีภายใน  15  วัน
  3. ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดให้ชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง เมษายน 2562  (พร้อมนำใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม ปี2561 มาด้วย)
  4. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  ให้เจ้าบ้านผู้มีที่อยู่ในเขต อบต.ลานดอกไม้  ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  บ้านละ 20 บาทต่อเดือน
  5. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ยื่นแบบคำขอรับอนุญาตฯ ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการและชำระภายใน 15 วัน