ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจักซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

ประกาศเรื่องการเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจักซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้