ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564
ชำระภาษีได้ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน(ส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการบรรเทาภาษีร้อยละ 50 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีสูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึงต้องเสียในปี 2562 ตามมาตรา 97