ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 2 (ลำดับที่ 1,010 – ลำดับที่ 1,925) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 2 (ลำดับที่ 1,010 – ลำดับที่ 1,925) องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้