ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ (สายบ้านลานดอกไม้ – บ้านหนองกวักมือ)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ (สายบ้านลานดอกไม้ – บ้านหนองกวักมือ)

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง