ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 65-007 (สายข้างวัดลานหิน – หมู่ที่ 5 – เขาไก่เขี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ) หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 65-007 (สายข้างวัดลานหิน – หมู่ที่ 5 – เขาไก่เขี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ) หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง