ทำบุญเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจนได้ทำบุญเปิดอาคารเรียนแห่งใหม่โดยมีท่านนายกสม  กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  นายสมคิด  สาระนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย